Loading...

สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สพท.)

The Institute for Sustainable Development of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า

ส่วนบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า


หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการบริหารจัดการ รวมทั้งรูปแบบการใช้ประโยชน์พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ศูนย์นิทรรศการ และศูนย์ฝึกอบรมของกระทรวงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชน
2. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์นิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชน ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำกลยุทธด้านการสื่อสารและการตลาด
4. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการด้านดิจิทัลของพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ศูนย์นิทรรศการและฝึกอบรมของกระทรวง
5. บริหารจัดการเงินทุนและรายได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย