Loading...

สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สพท.)

The Institute for Sustainable Development of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนแผนและประเมินผล

ส่วนแผนและประเมินผล


หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรกระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวง แผนปฏิบัติราชการ และแผนอื่น ๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูประเทศ แผนแม่บทกระทรวงและนโยบายสำคัญ และขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
2. วิเคราะห์ ความจำเป็น ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผน แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan)
3. สนับสนุการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทกระทรวง แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งนโยบายและแผนงานอื่น ๆ
4. ประสานความร่วมมือและดำเนินการด้านการจัดสรรทุนการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งระบบการจัดการกำลังคนคุณภาพ
5. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร แผนปฏิบัติราชการ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย