Loading...

สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สพท.)

The Institute for Sustainable Development of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้

ส่วนพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้


หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บริหารหลักสูตร และดำเนินการฝึกอบรมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตามมาตรฐานทางราชการ
2. กำหนดแนวทาง รูปแบบ และดำเนินการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนตำแแหน่งระดับล่างสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan) และจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการพัฒนาศักยภาพทั้งจากหลักสูตรภายนอกและภายในสู่การเผยแพร่และต่อยอดองค์ความรู้สู่สังคม
4. พัฒนาเครื่อข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
5. จัดทำเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรม
6. ติดตามประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรม และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย