Loading...

สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สพท.)

The Institute for Sustainable Development of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำสั่ง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 มี.ค. 66

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566

23 ธ.ค. 65

คำสั่ง สพท. ที่ 6/2565 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทางอิเล็กทรอนิกส์

6 มิ.ย. 65

การกำหนดเลขที่หนังสือของสถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6 มิ.ย. 65

การปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายใน (ส่วนกลาง) และมอบหมายงาน สป.ทส. (คำสั่ง สป.ทส. ที่ 481/2565 และ 482/2565)

24 มี.ค. 63

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ที่ 417/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

24 มี.ค. 63

คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 110/2563 เรื่อง จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 ก.ย. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 1042/2561 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

5 ก.ย. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 1044/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2