Loading...

สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สพท.)

The Institute for Sustainable Development of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

14 มี.ค. 66

คู่มือและหลักเกณฑ์ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ของ สป.ทส.

28 ก.พ. 66

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์องค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MNRE Hub)

28 ก.พ. 66

คู่มือการใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เปิดกว้าง (MNRE MOOC)

19 เม.ย. 65

คู่มือโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 34

18 เม.ย. 65

คู่มือโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 33

29 ธ.ค. 64

คู่มือโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 32

29 ธ.ค. 64

คู่มือโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1

9 มี.ค. 64

คู่มือโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 29

จำนวนทั้งหมด 10 รายการ
1 2