Loading...

สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สพท.)

The Institute for Sustainable Development of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนบริหารจัดการองค์ความรู้

ส่วนบริหารจัดการองค์ความรู้


หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษา รวบรวม เชื่อมโยง และจัดทำแผนการจัดการความรู้ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) และนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดประชุมวิชาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี
2. ประสานการรับเสด็จและสนองงานพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ประสาน วางแผน ส่งเสริมสนับสนุน และขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในประะเทศและต่างปรแทศที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย