Loading...

สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สพท.)

The Institute for Sustainable Development of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

หนังสือเวียน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 ธ.ค. 66

ขอรับการสนับสนุนข้อมูลผู้เชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิชาชีพต่างๆ

7 ธ.ค. 66

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7 ธ.ค. 66

ขอส่งสำเนาหนังสือ

7 ธ.ค. 66

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

4 ธ.ค. 66

ขอเลื่อนกิจกรรม

4 ธ.ค. 66

ขอส่งสำเนาหนังสือ

1 ธ.ค. 66

การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

30 พ.ย. 66

แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีตำแหน่งที่ตนครอง)

จำนวนทั้งหมด 886 รายการ
1 2 3 4 5 > >>